priemyselné LED svietidlá

Úspora, kvalita, efektivita, spoľahlivosť, rozumné náklady pri kúpe, ale hlavne rýchla návratnosť in-
vestície. To sú hlavné kritériá pri výbere LED osvetlenia pre priemyselné využitie. Ako priamy vý-
robca LED svietidiel Vám garantujeme tieto vlastnosti.

Ponúkame Vám osvetlenie strojov, priemyselných hál, skladov, čerpacích staníc, autoservisov,
prie
myselných areálov a pod.

- naše LED svietidlá sú z odolnej konštrukcie s dlhou životnosťou LED diód od japonskej firmy
   NICHIA
- majú vynikajúci pomer spotreby energie k svetelnému výkonu, reálne až 145lm/W. Ten má
   priamu súvislosť s časom návratnosti Vašej investície
- máte vyhovujúce korpusy tradičných svietidiel, ale chcete šetriť? Vyrobíme Vám na mieru aj reno-
   vačné LED sady do Vašich pôvodných svietidiel, alebo k osvetleniu strojov
- rozmery, tvary, držiaky a uchytenie, svietivosť, príkon, farbu bieleho svetla, rozptyl a uhol svietenia
   prispôsobíme Vašim potrebám. Ponúkne Vám niekto viac?

Využite záruky, kvalitu a výrobu na mieru podľa Vašich potrieb, ktoré Vám dokáže ponúknuť iba
robca.

LED svietidlo určené nielen na osvetlenie čerpacích staníc.

Osvetlenie výrobných prevá-
dzok, skladov, športovísk, pod-
chodov, tunelov, to všetko zvládnete s týmto svietidlom.

Praktické LED svietidlo pre os-
vetlenie strojov a pracovného
priestoru.

Praktické LED svietidlo pre os-
vetlenie strojov a pracovného
priestoru.

Malé a univerzálne LED svieti-
dlo so širokou škálou možné-
ho použitia v priemysle, ideál-
ne na osvetlenie strojov.

Verzia s vysoko výkonnou LED diódou COB od NICHIE ponú-
ka naozaj kvalitné a efektívne svetlo.

Malé, výkonné a efektívne
svietidlo pre Vašu výrobu,
sklady a predajne.

Malé, výkonné a efektívne
svietidlo pre Vašu výrobu,
sklady a predajne.

LED lišta, ktorou vytvoríte sve-
telné línie pre osvetlenie stro-
jov, montážnych liniek a pod.

Silnejšia verzia LED lišty na vy-
tvorenie svetelných línií pre
osvetlenie billboardov a re-
klamných plôch.

Univerzálne svietidlo určené na osvetlenie strojných zaria- dení, výrobných priestorov, podchodov, podzemných garáží a pod.

Praktické interiérové svietidlo s možnosťou úpravy uhlu svietenia, využiteľné v kance-
láriách, obchodoch, ale aj v priemysle.

Praktické interiérové svietidlo s možnosťou úpravy uhlu svietenia, využiteľné v kance-
láriách, obchodoch, ale aj v priemysle.

Praktické interiérové svietidlo s možnosťou úpravy uhlu svietenia, využiteľné v kance-
láriách, obchodoch, ale aj v priemysle.

Toto malé šikovné svietidlo je vhodné pre menšie výrobné priestory, dielne, sklady, stroje, nakladacie rampy a pod.

Štandardná verzia na osvetle-
nie výrobných hál, autoservi-
sov, autoumyvárok alebo stro-
jov.

Verzia s vyššou svietivosťou a dlhším korpusom pre nároč-
nejšie požiadavky na osvetle-
nie

Obľúbené svietidlo pre vše-
stranné využitie nielen v prie-
mysle ponúka ekonomické riešenie moderného osvetle-
nia.

Mohutnejšie svietidlo s vysoko odolným korpusom a kvalit-
nými LED diódami COB od ja-
ponskej firmy NICHIA tvoria základ celej rady svietidiel SL slim N pre modernizáciu Váš-
ho osvetlenia.

Najžiadanejšia a najvýkonnej-
šia verzia svietidla vhodná hlavne do priemyselných hál, skladových priestorov, športo-
vých hál a telocviční, ktorá s istotou ušetrí Vaše náklady na energiu a poskytne kvalitné osvetlenie spĺňajúce predpísa-
né normy.

Vynikajúci pomer nízkeho prí-
konu a váhy na jednej strane
a vysokej svietivosti na strane druhej.

Ďalšie výkonné LED svietidlo
z rodiny SL slim duo N. Vysoký svetelný výkon v dobrej cene.

Najvýkonnejšie svietidlo v na- šej ponuke. Až 29700 lume- nov pri príkone iba 196W.

Lepšia ako LED trubice. Reno-
vačná LED sada, ktorá dá Va-
šim starším svietidlám nové svetlo a nový dych.

Lepšie a výrazne efektívnejšie ako LED žiarivky. Svieťte sil-
nejšie a úspornejšie aj v star-
ších typoch svietidiel.